Brug af toksinbindere har slået sig fast

05-03-2018

Af Jacob Dall, Fagl. Ansv., Svin, Vitfoss/Vilofoss

 

 

I Danmark har vi generelt en god og stabil kvalitet af de råvarer, der anvendes i svinefoder. På trods af den våde sæson og høst i 2017 er der ikke fundet toksinniveauer, der generelt giver anledning til bekymring, men en våd høst stiller store krav til indlagringen for at forebygge udviklingen af gær og skimmel og dermed en forøgelse af risikoen for udviklingen af mykotoksiner.

Dette til trods er der alligevel en stigende andel af de danske hjemmeblandere, der anvender toksinbinder; mange i form af en forebyggende konstant tilsætning i lav dosering eller i form af anvendelse på basis af symptomer i besætningen. Toksinbindere tilsættes ikke kun på grund af evt. svampetoksiner i råvarerne, men også i forsøget på at modvirke effekten af endotoksiner: Toksiner dannet af bakterier i grisens tarm.

 

Toksin-symptomer:

  • Hævede kønslæber (zeralenon)
  • Generelt dårligt immunforsvar
  • Nekroser
  • Tarmblødninger
  • ”Mugnyrer” (ochratoksin)

 

To-do liste ved mistanke om toksiner

  • Kontakt din Landmixkonsulent
  • Tilsæt toksinbinder til foder
  • Kontroller/rengør foderanlæg/siloer
  • Udtag evt. repræsentative prøver til analyse

 

Vitfoss/Vilofoss har stor erfaring med håndtering af mykotoksin-lignende problemstillinger, herunder ekspertise inden for valg af toksinbindere, og kan også hjælpe med analyser af foder og råvarer. Kontakt din lokale Landmixkonsulent for mere information.

 

Toksiner kan skyldes andet end svampevækst

Selv om mistanken typisk retter sig mod foderet, når der er mistanke om toksiner, kan toksin-symptomer også skyldes endotoksiner. Endotoksiner er molekyler, der frigives i tarmen, når bakterier dør, og deres cellemembraner går i stykker. Cellemembranen består bl.a. af LPS (lipo-polysaccharider). Hvis grisens tarmvæg ikke er i optimal form, kan en større mængde LPS trænge igennem til blodbanen, hvor de udløser en række reaktioner, som i lette tilfælde generelt vil kunne give feber og nedsat funktion af immunforsvaret. I nogen tilfælde kan LPS udløse blødninger og diarre. Endeligt findes der også en type, kaldet exotoksiner, der også er relateret til bakterier, men i højere grad er stoffer, der produceres af levende bakterier. Disse kan være meget potente, som det kendes fra f.eks. ødemsyge, som skyldes en toksinproducerende e.coli type.

En god toksinbinder kan også binde en vis mængde af disse giftstoffer.

 

Forebyggelse af svampetoksiner

Tilstedeværelsen af fusariumsvampe eller en subjektiv vurdering kan ikke afgøre, hvorvidt der er svampetoksiner i korn. En undersøgelse af 15 partier korn, hvor tilstedeværelsen af svampe, farve, lugt og kernekarakteristik blev sammenlignet med fund af vomitoksin, viste ingen sammenhæng mellem subjektiv vurdering af toksinfund.

Særligt i år med våd høst er det dog stadig vigtigt at sikre tilstrækkelig beluftning og om nødvendig tørring efter høst. Nødvendigheden af beluftning undervurderes ofte, når det høstede korn har et højt vandindhold – beluftningen skal startes hurtigt; nogen gange indenfor få timer, og skal udføres over et vist tidsrum. Samtidigt kan en fornyet beluftning efter en pause, være nødvendig.

Endeligt kan svampevækst også forebygges i dyrkningsperioden; svampebekæmpelse og hensigtsmæssigt drift og sædskifte har også indflydelse på risikoen for svampevækst.

Sammenhaeng Mellem Forskellige Vurderingsmetoder Og Forekomsten Af Don

 

Fokus på toksinbinder stigende

En analyse gennem de sidste 5 år viser, hvor ofte toksiner mistænkes for at være årsagen til problemer i stalden, og der har derfor været et behov for at bruge toksinbinder. Ud fra tabellen kan man aflæse, at der ud over en stigning i det generelle fokus på toksinbinder også er en klar profil på forbruget gennem året.

Forbrug Toksinbinder År 2013 2017 

 

 

I månederne maj-juli er forbruget i gennemsnit 20% højere end resten af året.

Dette kan kobles sammen med, at det typisk er i disse måneder, at siloerne tømmes, og at der i det anvendte korn dermed er en væsentligt højere andel af støv og skaldele, som er den del af kornet, hvor evt. mykotoksiner er at finde i de højeste koncentrationer. Til høst, når det nye korn tages i brug, falder efterspørgslen igen, hvorefter der i nogen år igen er en stigning, som kan tolkes i retning af, at årets høst alligevel var mere problematisk end først antaget, alternativt at evt. problemer i besætningen i højere grad er relateret til endotoksiner end til mykotoksiner.

 

Indsats ved mistanke om toksiner 

Hvis der opstår mistanke om toksinbelastning i en besætning, kan man vælge forskellige strategier. Ofte vil spørgsmålet om analyser blive rejst. Selv om der findes gode analyser, der med stor sikkerhed kan bestemme niveauet af en lang række toksiner, kan det alligevel være svært at få et klart billede. I korn vokser svampe typisk i kolonier, hvorfor repræsentativ prøveudtagning kan være meget problematisk. Man kan vælge at udtage et antal prøver af det færdige foder forskellige steder i stalden for herefter at pulje disse. Denne metode er den bedste til at undersøge den faktiske belastning, grisen udsættes for, men metoden vil ikke give nogen information om, hvilke råvarer, der er kilden, eller om der er tale om kontaminering af selve foderanlægget. Hvis man udtager prøver af korn, skal der tages et større antal delprøver, som herefter puljes. Af og til ser vi også, at der udtages blod- eller galdeprøver, som herefter analyseres. Denne metode er problematisk, da prøverne ofte giver forkerte resultater i og med, at analysemetoden ikke er udviklet til hhv. galde eller blod. Desuden svinger niveauerne i kropsvæsker meget og vil være høje relativt kort tid efter foderoptagelse, hvorefter de vil falde.

Ofte vil den mest simple tilgang være at tilsætte en god toksinbinder til foderet i en periode. Hvis man ser en forbedring, er det sandsynligt, at der netop var tale om toksiner. Analyser tager 2-3 uger og til samme pris, som en analyse koster, kan man ofte tilsætte toksinbinder i en periode, hvilket er tilstrækkeligt til at få et billede af effekten.

 

Kilde: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/endotoxin

Vitfoss