Nyt forsøg med naturlig E-vitamin i kalvens fravænningsperiode

29-08-2016

I løbet af foråret har Christina Bach Hansen, fra Slagtekalve Rådgivning Aps i samarbejde med Vitfoss, gennemført forsøg omkring tildeling af naturlig E-vitamin i fravænningsperioden, som en del af hendes praktikophold hos Slagtekalverådgivning, og hendes efterfølgende afsluttende projekt på uddannelsen som teknolog. Resultaterne fra forsøget er nu blevet opgjort.

I mælkefodringsperioden er de fleste kalve godt dækket ind med E-vitamin, idet det er tilsat i alle gode mælkeerstatninger, og mælkefedtet i mælkeerstatningen medvirker til en god optagelighed af E- vitaminet. Ved fravænning falder indholdet af E-vitamin i kalvens blod, i en periode hvor den i forvejen   har lav immunitet som følge af stress, infektioner og reduceret foderoptag. Typisk falder indholdet af E- vitamin fra 3,5 til 1mg/L blodplasma. For at opretholde en god sundhedsstatus bør det som minimum lig- ge på 1,5mg/L i fravænningsperioden og ugerne efter, og helst over 2,5 mg/L, hvilket anses for at være optimalt. Mangelsymptomer på E-vitamin er nedsat immunforsvar og muskel degeneration.

E-vitamin er en antioxidant som er indbygget i cellemembranen, hvor dens hovedfunktion er at beskytte cellerne mod ødelæggende oxidationsprocesser. Når der ved mangel på E-vitamin opleves nedsat immunitet og muskeldegeneration, skyldes det netop ustabile cellevægge.

Men hvorfor naturligt E-vitamin? Naturligt forekommen E-vitamin har en dobbelt så høj optagelighed som syntetisk E-vitamin. Derudover tilbageholdes det bedre i kroppen, så det er dermed til rådighed for kalven i længere tid.

Det naturlige E-vitamin i forsøgsblandingen var på acetatform. Denne form bruges ofte i foder fordi den er mere stabil end naturlig E-vitamin på alkoholform. E-vitamin skal imidlertid være på alkoholform for at kunne optages af kalven, så E-vitamin bundet på acetatform kræver, at kalven har det fedtspaltende enzym carbocylesterhydrolase i tarmen. Ved fravænning og de første par uger efter er kalvens udskillelse af dette enzym imidlertid begrænset, og det giver endnu større risiko for at kalven ikke optager det tildelte E-vitamin. Grunden til at enzymkoncentrationen falder er, at kalvene går fra det meget fedtholdige mælkepulver til en mere fiberrig kost. Det er derfor vigtigt at kalven også forsynes med fedt og energi i perioden for at sikre nedbrydning af acetatbundet E-vitamin.

Kalv

Forsøgsblandingen der er blevet brugt er lavet af Vitfoss og indeholdt 63,5% mælkepulver. Råfedt udgør 13 % af blandingen, hvilket er lavere end det normale fedtindhold i mælkepulver. Den primære kilde til fedt i forsøgsblandingen er mælkefedt, da det er mere fordøjeligt for kalven end andre fedtkilder. Derud- over indeholdt den druesukker og salte som elektrolytblandingerne. Den bliver leveret i pulverform, og kan udfodres over foderet, men det blev valgt at opløse den i vand for at opnå et højere indtag. Forsøget blev udført hos slagtekalveproducent Bent Askholm, og inddrog 69 kalve som blev fordelt mellem forsøgs- og kontrolholdet.

 

Tabel 1 Forsøgsresultat af mg E-vitamin pr. L blodplasma i forskellige perioder

 

Mælkeperioden,

25-04-2016

0 uger efter fravænning,

09-05-2016

2 uger efter fravænning,

23-05-2016

4 uger efter fravænning,

06-06-2016

Kontrolhold

3,15

2,1

1,65

1

Forsøgshold

3,15

2,93

2,7

2,08

Difference

0

0,83

1,06

1,08

 

Der var dårlig drikkelyst og ædelyst til produktet, men der kunne alligevel konstateres en effekt på kalvene. 2 uger efter fravænning viste blodprøverne at forsøgskalvene lå over 2,5mg E vitamin/L blodplasma. 4 uger efter fravænning er det faldet til 2,08mg/L. Til sammenligning lå kontrolholdet på 1,65mg/L 2 uger efter fravænning og 1,0mg/L 4 uger efter fravænning. 2 uger efter fravænning lå kontrolholdet stadigt over den anbefalede minimumsgrænse på 1,5mg/L. Det er først 4 uger efter fravænning de er faldet til 1, som er i underkanten af hvad der anbefales. På dette tidspunkt lå forsøgsholdet på 2,08.

 

Tabel 2 Vejedata viser den gennemsnitlige tilvækst (g/dag) i perioden

 

2 uger efter fravænning

4 uger efter fravænning

Kontrolhold

769

813

Forsøgshold

796

887

Difference

27

74

 

Forsøgsholdet havde en gennemsnitlig daglig tilvækst på 74 g/dag mere end kontrolholdet ved vejningen 4 uger efter fravænning. Det svarer til en tilvækst på 9,1% mere for forsøgsholdet end kontrolholdet. Den største effekt af forsøgsbladingen kunne ses på medicinforbruget. Kontrolholdet har fået mere end dobbelt så mange behandlinger i løbet af forsøgsperioden som forsøgsholdet (25 for kontrolholder mod 10 for forsøgsholdet). Der har imidlertid også været udbrud af coccidiose i det ene kontrolhold. I Tabel 3 ses medicinforbruget opgjort hhv. med og uden behandling for coccidiose. Som det fremgår af tabellen er der stadigt væsentligt flere behandlinger hos kontrolholdet efter at behandlingerne for coccidiose er trukket fra.

 

Tabel 3 Medicinregistrering hhv. med og uden behandling for coccidiose

 

Antal behandlinger totalt

Antal behandlinger uden coccisiose

Kontrolhold

25

17

Forsøgshold

10

8

 

Forsøget har kunnet dokumentere et væsentligt højere indhold af E-vitamin i blodet hos kalvene efter fravænning, og de supplerende undersøgelser omkring medicinering og tilvækst tyder på at naturlig E-vitamin også har en reel betydning for kalvenes trivsel omkring fravænning. Når kalvene bliver større vil der blive fulgt op med yderligere vejninger, for at se om effekten af naturlig E-vitamin omkring fravænning kan genfindes senere i kalvenes liv.

Kontrolholdet har fået Dialyt i stedet for forsøgsblandingen, som der har vist sig at være bedre drikkelyst til end for forsøgsblandingen. Det ser dermed ikke ud til, at det er det øgede væske- og energiindtag der har forårsaget effekten på tilvækst og medicinering.

Forsøget har vist en interessant tendens, og det bliver spændende at følge udviklingen indenfor området.

Vitfoss